Юрисконсулт

ОТГОВОРНОСТИ:

  • Изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното тълкуване и прилагане на Закона за устройство на територията, Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, Закона за собствеността, както и свързаните с дейността на направлението други нормативни актове;
  • Участва в преговори с клиенти, касаещи покупко-продажба на недвижими имоти;
  • Изготвя и съгласува проекти за сключване на договори, споразумения и анекси;
  • Изготвя и съгласува пълната документация за нотариално изповядване на покупко – продажба на недвижими имоти;
  • Следи за допълнения и/или изменения на нормативната уредба в областта на строителството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Право”, придобита юридическа правоспособност;
  • Минимум 1 година опит по специалността, познания и опит в сферата на законодателство, касаещо проектиране и строителство на техническа инфраструктура, както и опит в административното и търговско право;
  • Компютърни умения и работа с правно -информационни системи.

 

 

Категория: Правен отдел
Работно време: Пълен работен ден
Локация: София

Кандидатствай за тази позиция

Позволени формати: .pdf, .doc, .docx
Свободни имоти